icon-arrowicon-closeicon-commentsicon-galleryicon-nexticon-previcon-searchicon-totopsoc-commentsoc-fbsoc-gplussoc-inssoc-mailsoc-rsssoc-twittersoc-vibersoc-wupsoc-yt

glossy priča nedelje

Iskrena ispovest Mire Škorić: Posle svega PLAŠIM se BRAKA!

Podeli:

Su­d­bi­na je pe­va­či­ci Mi­ri Ško­rić (47) ure­di­la ta­ko da pro­ti­v­te­ža nje­nog uspe­ha u mu­zi­ci bu­du bro­j­na isku­še­nja u pri­vat­nom ži­vo­tu.

Mira Škorić
Mira Škorićfoto: Vladimir Šporčić

Iza nje su hi­to­vi ko­je pu­bli­ka i da­nas vo­li da slu­ša, ali i ra­zvod, bo­r­ba s opa­kom bo­le­šću i smrt ma­j­ke, s ko­jom se suo­či­la pre ne­što vi­še od go­di­nu da­na.

 

Kad se po­vu­če u svo­ja če­ti­ri zi­da i ni­je na sce­ni, spre­m­na je da ka­že ka­ko je­di­nu sre­ću vi­di u svo­joj na­sled­ni­ci Mi­li­ci, ko­ja je uspe­šni stu­dent me­di­ci­ne. Ro­di­la ju je u bra­ku sa hi­ru­r­gom Va­som Je­re­mi­ćem, s ko­jim je pro­ve­la de­set go­di­na u za­jed­ni­ci. Ia­ko je na­kon ra­zvo­da od su­pru­ga s njim osta­la u ko­re­k­t­nim od­no­si­ma, Mi­ra ni­je po­že­le­la da se ne­kom dru­gom mu­ška­r­cu obe­ća na ve­č­nu ve­r­nost.


- Ne vo­lim da ek­spo­ni­ram svoj emo­ti­v­ni ži­vot. Tru­dim se da uvek bu­dem ispu­nje­na i za­do­vo­lj­na, ali za to ne mo­ra ni­ko da zna, osim me­ne i mo­jih na­j­bli­žih. Ne pla­ni­ram si­gu­r­no da se uda­jem na pra­gu pe­de­se­te go­di­ne. Ne be­žim od bra­ka, ali jed­nos­tav­no ni­sam za to. Či­ni mi se da je da­nas ne­sta­la sva­ka vred­nost, pa je čak i taj pa­pir izgu­bio vred­nost. Lju­di iz mog okru­že­nja ni­su u bra­ku, što ne zna­či da ni­su sre­ć­ni. Re­kla bih da je ne­ka­da brak bio in­sti­tu­ci­ja, a u da­na­šnje vre­me ne znam ni ka­ko bih ga na­zva­la. Le­po je ima­ti ne­ko­ga po­red se­be i ga­ji­ti skla­dan od­nos, ali ži­ve­ti na si­lu s ne­kim ne­ma smi­sla. Po­zna­jem dos­ta lju­di ko­ji ži­ve za­jed­no, a sva­ko opet vo­di svoj ži­vot. Ja ta­ko ne bih mo­gla - po­či­nje pe­va­či­ca, ko­ja je od ra­stan­ka sa Va­som ima­la ne­ko­li­ko ve­za, ali se ni­jed­na ni­je za­vr­ši­la bra­kom. To­me je, ka­ko sma­tra, ku­mo­va­lo i to ka­ko je lju­di u okru­že­nju do­ži­vlja­va­ju.

 

Mira Škorić sa ćerkom
Mira Škorić sa ćerkomfoto: Zorana Jevtić

- U jav­nos­ti va­žim za opa­snu i ja­ku že­nu s ko­jom ne­ma ša­le, što uvek uti­če na moj lju­bav­ni sta­tus. Ceo ži­vot sam se dru­ži­la vi­še s mu­ška­r­ci­ma ne­go sa že­na­ma i znam ka­ko oni ra­z­mi­šlja­ju i fu­n­k­cio­ni­šu. Jed­nos­tav­no, mo­gu­će je da imam ne­ki ga­rd zbog ko­jeg me se sva­ko ko bi mi pri­šao ili udva­rao mi se ma­lo upla­ši. Mo­žda je i bo­lje ta­ko, da me se pla­še. Ali ja sam sre­ć­na, to je na­j­bi­t­ni­je - ka­že s osme­hom Mi­ra.


To što je oko de­ce­ni­ju i po uglav­nom sa­ma i bez par­t­ne­ra, Mi­ru je na­ve­lo da nau­či da ži­vi sa­ma i bo­ri se sa svim ži­vo­t­nim iza­zo­vi­ma. Pre ne­ko­li­ko go­di­na pre­ži­ve­la je ve­li­ki stres, ka­da je ot­kri­ve­no da ima ka­n­cer, o če­mu je smo­gla sna­ge da go­vo­ri tek pre ne­ko­li­ko me­se­ci. Pre­ži­ve­la je če­ti­ri ope­ra­ci­je na­kon ko­jih je uspe­la da iz sve­ga iza­đe kao po­bed­nik. Ni u tim tre­nu­ci­ma kraj se­be ni­je ima­la mu­ško ra­me za pla­ka­nje, jed­na­ko kao ni ka­da je u fe­brua­ru pro­šle go­di­ne izgu­bi­la ma­j­ku.


- Ža­lim što joj ni­sam re­kla da je vo­lim na­j­vi­še na sve­tu, jer sam uvek ne­ka­ko bi­la pri­vr­že­ni­ja ocu. Dok su je le­ka­ri ani­mi­ra­li, mi­sli­la sam da ni­ka­da ne­ću mo­ći, zna­ti i ume­ti da bu­dem ve­li­ka i hra­bra da se opros­tim s njom. Ta­da sam shva­ti­la ko­li­ko sam za­pra­vo ma­la i da osta­jem bez po­la sr­ca, bez po­la se­be. Ne znam ka­ko bih pre­ži­ve­la taj gu­bi­tak da mo­ja će­r­ka Mi­li­ca ta­da ni­je bi­la uz me­ne - ni­ka­da ne­će mo­ći da za­bo­ra­vi pe­va­či­ca, ko­ja se sva­ki put kad je ži­vot sta­vi pred no­vo isku­še­nje se­ti ne­pi­sa­nog pra­vi­la da nam bog svi­ma da ono­li­ko ko­li­ko mo­že­mo da po­ne­se­mo.


I dok se u su­sret 48. ro­đe­n­da­nu, ko­ji će pro­sla­vi­ti 8. ju­la, ra­du­je sva­kom no­vom ži­vo­t­nom iza­zo­vu, Mi­ra ne kri­je da je spre­m­na za no­vu lju­bav, ali ipak ne i ve­zi­va­nje.

 

Vasa Jeremić - muž Mire Škorić
Vasa Jeremić - muž Mire Škorićfoto: Nebojša Mandić

- Po­sle sve­ga, ne mo­gu da ka­žem da se ne pla­šim bra­ka u ko­jem ja ne bih bi­la svo­ja i ne bih uži­va­la u pot­pu­nos­ti. Ži­vot me je nau­čio da ne­ma pra­vi­la. Mo­žeš da bu­deš sre­ćan i sam, ali i s par­t­ne­rom, sa pa­pi­rom i bu­r­mom, ali i bez sve­ga to­ga - isti­če pe­va­či­ca, ko­ja se na­kon kra­t­ke pau­ze vra­ti­la na sce­nu s no­vom pe­smom „Jed­nom će sva­nu­ti dan“, ko­joj mu­zi­č­ki kri­ti­ča­ri pre­dvi­đa­ju ve­li­ki uspeh, a u pri­pre­mi je još jed­na nu­me­ra.


- Pri­me­ti­la sam da se pe­sma do­pa­da že­na­ma. Pre­za­do­vo­lj­na sam. Du­go sam če­ka­la pra­vu nu­me­ru i va­lj­da je su­đe­no da jed­na ta­kva pe­sma sa­če­ka me­ne. Ne bi­ram ih i ne tra­žim se­be u nji­ma, ali sva­ka­ko sam do­ne­la emo­ci­ju ko­ja se ču­je - za­vr­ša­va Mi­ra.

 

 

 

Magazin Glossy - svake srede uz dnevni list Kurir!

 

foto: Glossy

 

 

 

 

Inicijalizacija u toku...