icon-arrowicon-closeicon-commentsicon-galleryicon-nexticon-previcon-searchicon-totopsoc-commentsoc-fbsoc-gplussoc-inssoc-mailsoc-rsssoc-twittersoc-vibersoc-wupsoc-yt

sećanje

Marinko Madžgalj: Daću ti, Bože, sedam dana za samo jedan, pa onda me k sebi uzmi

Podeli:

Juče se na­vr­ši­lo dve go­di­ne ot­ka­ko nas je pre­ra­no na­pu­stio ta­len­to­va­ni mla­di glu­mac, a nje­go­vo okru­že­nje još je ne­mo nad či­nje­ni­com da vi­še ni­je sa na­ma.

foto: Dragan Kadić

 

Ma­ri­n­ko Ma­džga­lj glu­mom je pro­fe­sio­nal­no po­čeo da se ba­vi po­če­t­kom 2000, ubr­zo na­kon di­plo­mi­ra­nja na Fa­ku­l­te­tu dra­m­skih ume­t­nos­ti u Beo­gra­du, u kla­si pro­fe­so­r­ke Go­r­da­ne Ma­rić. Da je reč o mla­dom, ta­len­to­va­nom i pe­r­spe­k­ti­v­nom ume­t­ni­ku, svi­ma je bi­lo ja­sno od sa­mog po­če­t­ka, a to su po­tvr­đi­va­le i bro­j­ne ulo­ge u fi­l­mo­vi­ma, se­ri­ja­ma i po­zo­ri­štu ko­je su mu po­ve­re­ne.

 

Bio je na­da­ren i za mu­zi­ku. Sa pri­ja­te­ljem Og­nje­nom Ami­dži­ćem 2005. go­di­ne osno­vao je gru­pu „Fla­mi­n­go­si“ ko­ja je za­hva­lju­ći ve­se­lim pe­sma­ma, ori­gi­nal­nos­ti i za­ni­mlji­vim sce­n­skim pe­r­fo­r­man­si­ma za kra­t­ko vre­me po­bra­la si­m­pa­ti­je pu­bli­ke ši­rom re­gio­na. U jav­nos­ti je bio pre­po­zna­tljiv kao odli­čan ko­mi­čar, du­ho­vit čo­vek, ša­r­man­tan i ta­len­to­van za sve.

 

foto: Dragan Kadić

Glu­ma kao izazov


Ma­ri­n­ko Ma­d­žga­lj ro­đen je 1978. go­di­ne u Beo­gra­du, ali de­ti­nj­stvo je pro­veo u Ko­to­ru. Svo­je pr­ve ve­će ulo­ge odi­grao je u se­ri­ja­ma „Cr­ni Gru­ja“, „Ra­nji­ni orao“ i „Greh nje­ne ma­j­ke“, ko­je su mu do­ne­le ši­ru po­pu­lar­nost. Kao stal­ni član Ate­ljea 212 igrao je u pred­sta­va­ma „Se­dam i po“, „Zbo­gom SF­RJ“, „Sve­ti Geo­r­gi­je ubi­va ažda­hu“, „Av­gu­st u okru­gu Ose­j­dž“ i „Ka­zi­mir i Ka­ro­li­na“. Ostva­rio je i za­pa­že­ne ro­le u dru­gim beo­gra­d­skim po­zo­ri­šti­ma: Ju­go­slo­ve­n­skom dra­m­skom, Ma­dle­ni­ja­nu­mu, Bi­te­fu, Na­rod­nom po­zo­ri­štu, Da­do­vu.

 

1 / 5 Foto: Zorana Jevtić

Glu­ma je niz iza­zo­va. Či­ni mi se da ni­kad ne mo­žeš da odi­graš sve ulo­ge i ka­žeš - to je to, op­tr­čao sam krug. Glu­mac se uvek tru­di da bu­de nov i da po­me­ri li­č­nu gra­ni­cu. Da se istra­ži da­lje i du­blje. Do­bro odi­gra­na ro­la mo­že vas pre­po­ru­či­ti i za ne­ke na­red­ne, što se me­ni i do­go­di­lo," go­vo­rio je Ma­džga­lj.

De­ti­nj­stvo u Kotoru

 

Re­t­ke su bi­le pri­li­ke ka­da je Ma­ri­n­ko pri­čao o svom pri­vat­nom ži­vo­tu. Ipak, pe­riod de­ti­nj­stva za nje­ga je, kao i za ve­ći­nu lju­di, bio na­j­lep­ši i o nje­mu je ra­do go­vo­rio, pri­se­ća­ju­ći se odra­sta­nja i vre­me­na ko­je je pro­vo­dio na pri­mo­r­ju.

 

foto: Dragan Kadić

Kad se se­tim de­ti­nj­stva, pr­vo mi pa­da­ju na pa­met še­t­nje duž ko­to­r­ske ri­ve i odla­sci na pla­ni­nu Ko­za­ru sa ba­kom Lju­bi­com, po ko­joj mo­ja mla­đa se­stra no­si ime. Kao sa­svim ma­li bio sam omi­ljen u fa­mi­li­ji, jer sam bio pr­vo unu­če, i to mu­ško. Svi su me ma­zi­li i pa­zi­li. U Osnov­noj ško­li „Dri­n­ka Pa­vlo­vić“ za­lju­bio sam se u jed­nu Iva­nu, bi­la je to mo­ja pr­va pla­to­n­ska lju­bav. I ona je me­ne si­m­pa­ti­sa­la jer sam bio po­pu­la­ran kao onaj što je slo­mio ru­ku. Stal­no sam se ta­k­mi­čio u re­ci­to­va­nju, uče­stvo­vao u ško­l­skim pred­sta­va­ma i bio glav­ni u izvo­đe­nju ske­če­va. A on­da sam u pe­tom ra­zre­du u ne­kom sa­sta­vu na­pi­sao ka­ko bih vo­leo da bu­dem glu­mac i znao sam da ću uspe­ti," ot­krio je jed­nom pri­li­kom po­pu­lar­ni ume­t­nik.

Pr­va ve­li­ka ljubav
 

foto: Damir Dervišagić

Svo­ju pra­vu lju­bav, ali ne pla­to­n­sku i de­č­ju, upo­znao je 2007. go­di­ne ka­da se za­lju­bio u ko­le­gi­ni­cu Du­bra­v­ku Mi­ja­to­vić. Upr­kos svim ra­zli­ka­ma ko­je su pos­to­ja­le iz­me­đu njih od sa­mog star­ta, obo­je su se mno­go vo­le­li i uži­va­li u sva­kom tre­nu­t­ku ko­ji su pro­vo­di­li za­jed­no. Ni­su se ra­zdva­ja­li, a na­kon go­di­nu i po da­na ve­ze, Ma­ri­n­ko je u ta­j­nos­ti za­pro­sio Du­bra­v­ku, ali se ni­ka­da ni­su ve­n­ča­li. Sre­ća glu­ma­č­kog pa­ra po­tra­ja­la je se­dam go­di­na, na­kon če­ga su se spo­ra­zu­m­no ra­sta­li i na­sta­vi­li da za­jed­ni­č­ki vo­de bri­gu o će­r­ki Sa­ri. O ra­zlo­zi­ma zbog ko­jih je do­šlo do kra­ha nji­ho­ve va­n­bra­č­ne za­jed­ni­ce, ni­ka­da ni­su hte­li jav­no da go­vo­re, ali je glu­mac o bi­v­šoj su­pru­zi uvek pri­čao u su­pe­r­la­ti­vu.

Iz svog isku­stva mo­gu da ka­žem da to ni­je ni­šta stra­šno. Ako su lju­di no­r­mal­ni  i do­vo­lj­no osve­šće­ni, ra­skid ne mo­ra da bu­de trau­ma­ti­č­no isku­stvo. U mom slu­ča­ju, to je bi­la jed­na vr­sta do­go­vo­ra i na ta­ko ne­što gle­dam kao na je­dan u ni­zu ra­zli­či­tih se­g­me­na­ta u ži­vo­tu," ka­zao je glu­mac ka­da su ga pi­ta­li za ra­zlaz sa su­pru­gom.

Ži­vot sa La­nom u Podgorici
 

Pe­riod od 2014. go­di­ne, ka­da se zva­ni­č­no ra­stao od Du­bra­v­ke, Ma­ri­n­ko je uglav­nom pro­vo­dio u Cr­noj Go­ri, pra­v­da­ju­ći to po­slov­nim an­ga­žma­ni­ma ko­je je imao u toj ze­mlji. Me­đu­tim, br­zo se pro­ču­lo da glu­ma ni­je je­di­ni ra­zlog zbog ko­jeg se pre­se­lio u Po­d­go­ri­cu, već i to što je ta­da već du­ži pe­riod bio u ve­zi sa ta­mo­šnjom no­vi­na­r­kom La­nom Se­ku­lić. Jav­nost je ubr­zo bi­la za­su­ta bro­j­nim in­fo­r­ma­ci­ja­ma o toj lju­ba­vi, po­put onih da njih dvo­je pla­ni­ra­ju za­jed­ni­č­ki ži­vot, ve­n­ča­nje, pri­no­vu, pre­se­lje­nje u Beo­grad...

 

foto: Zorana Jevtić

Na­ža­lost, ni­šta od to­ga ni­je sti­glo da se ostva­ri. Po­sle vi­še­me­se­č­nih ko­n­stan­t­nih i ja­kih bo­lo­va u le­đi­ma, Ma­džga­lju je u le­to 2015. u Cr­noj Go­ri di­ja­g­nos­ti­ko­van ka­r­ci­nom pan­krea­sa, a par da­na po­tom po­dv­g­nut je ope­ra­ci­ji na kli­ni­ci Be­ža­ni­j­ska ko­sa. Le­ka­ri u Beo­gra­du ni­su bi­li op­ti­mi­sti­č­ni po pi­ta­nju nje­go­vog zdra­v­stve­nog sta­nja, a re­zu­l­ta­ti su po­ka­zi­va­li da je bo­le­st u poo­d­ma­kloj fa­zi i da su ma­le šan­se za izle­če­nje. Ma­ri­n­ko je i po­red svih lo­ših pro­g­no­za hra­bro odlu­čio da se bo­ri. Po­sle ope­ra­ci­je po­dvr­gao se he­mio­te­ra­pi­ja­ma, u pau­za­ma je sni­mao se­ri­ju „Do­jč ka­fe“ za Jav­ni se­r­vis Cr­ne Go­re, sve vre­me izbe­ga­va­ju­ći po­ja­vlji­va­nje u do­ma­ćim me­di­ji­ma. Ogla­sio se sa­mo jed­nom i to pu­tem dru­štve­nih mre­ža.

 

Hva­la vam na sva­koj na­pi­sa­noj re­či i že­lja­ma za br­zo ozdra­vlje­nje. Po­tru­di­ću se da što pre zai­gram na sce­ni, da sta­nem pred fi­l­m­sku i TV ka­me­ru i po­no­vo bu­dem sa svi­ma va­ma. A i da za­pe­vam! Vo­li vas sve vaš Ma­ki," na­pi­sao je Ma­ri­n­ko na svo­joj Fej­s­buk stra­ni­ci.

Odla­zak u večnost
 

Ne­g­de pred kraj 2015. go­di­ne iz glu­m­če­vog okru­že­nja sti­gle su in­fo­r­ma­ci­je da je ka­r­ci­nom po­čeo da se po­vla­či, ka­ko se Ma­ri­n­ko ose­ća do­bro, da je veo­ma po­zi­ti­van, pun ži­vo­ta i na­da­nja da će se izbo­ri­ti i po­be­di­ti opa­ku bo­le­st. To su bi­le po­sled­nje le­pe ve­sti o slav­nom Ma­dža­ga­lju ko­je su u jav­nos­ti iza­zva­le odu­še­vlje­nje i na­du da je na pu­tu ka ozdra­vlje­nju.

 

foto: Fonet

U po­pod­ne­v­nim sa­ti­ma 26. mar­ta 2016. Ma­ri­n­ko je pre­mi­nio u 37. go­di­ni. Po­sled­nje da­ne pro­veo je na kli­ni­ci Be­ža­ni­j­ska ko­sa, okru­žen na­j­bli­žim čla­no­vi­ma po­ro­di­ce - će­r­kom Sa­rom, de­vo­j­kom La­nom, ocem Ve­li­za­rom, ma­j­kom Mi­r­ja­nom i se­strom Lju­bi­com. Ni­je sti­gao da do­se­g­ne ze­nit sla­ve, da zai­gra na­j­ve­će ulo­ge ko­je su ga če­ka­le i da do kra­ja po­ka­že svoj ra­sko­šni ta­le­nat. Ali je ipak za kra­t­ko vre­me uspeo da ura­di mno­go i po to­me će­mo ga pa­m­ti­ti si­gu­r­no još du­go.


Da­ću ti, Bo­že, se­dam da­na za sa­mo jedan
Pa on­da me k se­bi uzmi
Još ma­lo da je gle­dam i da je ni­kom ne dam
Daj, Bo­že, uči­ni mi to
Zga­zi ili opros­ti, ka­zni ili pomozi
Ubij il’ ne­ka me lju­bi, sa­da ko nikada

(po­sled­nji sti­ho­vi ko­je je Ma­ri­n­ko na­pi­sao tri me­se­ca pre smr­ti).

 

foto: Filip Plavčić

 

Pratite Glossy na VIBERU:
http://chats.viber.com/storyserbia
Inicijalizacija u toku...

Facebook Registracija

Popunite ostala polja kako bi zavrsili registraciju

Prijavi se

ili

Registracija

Promeni lozinku

Upišite email i mi ćemo vam poslati poruku sa linkom za promenu lozinke.

Unesite novo korisničko ime i lozinku

Aktivacioni mail

Upišite email adresu na koju želite da vam se pošalje aktivacioni email.

Promena lozinke

Uspešno ste promenili lozinku.


Promena lozinke

Poslali smo poruku na Vašu email adresu sa linkom za promenu lozinke. Proverite Vaš inboks i kliknite na link u mailu. Ako se poruka na nalazu u inboxu proverite nepoželjne poruke (spam).


Aktivacija profila

Poslali smo poruku na Vašu email adresu sa linkom za aktivaciju Vašeg profila. Proverite Vaš inboks i kliknite na link u mailu. Ako se poruka ne nalazu u inboksu, proverite "nepoželjne poruke" (spam).


Aktivacija profila

Vaš profil je uspesno aktiviran. Hvala što ste se registrovali.